نی نی دومه منو اق بابا

کلم پیچ من

دختر قشنگم داریم باهم هفته ۳۲ رو تموم میکنیم وارد ۳۳ میشیم دخترم قرار این ماه برم سنو گرافی ببینمت از هفته ۲۴ ندیدمت دلم برات تنگ شده خیلی هرروز خیلی قشنگ شیرین تکون میخوری من حرکاتت کیف میکنم علیرضا جون هرروز میاد میگه کی خواخر جون میاد ناف تو باز کن مامان بیاد بیرون دیگه ولی من میگم صبر کن پسرم چیزی نمونده با اینکه صبر خودمم تموم شده ولی ما میتونیم برای اینکه شمارو سالم حوشگل تپل کنارمون ببینم صبر کنیم  داداشی خیلی منتظرت ولی به موقع بیا دوستدارت مامان اق بابا
27 خرداد 1397
1